Verkorte algemene voorwaarden van psps consultants
 
1. ALGEMEEN
1.1 De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.2 Alle offertes, waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, gelden als een vrijblijvend aanbod dat ook na aanvaarding kan worden herroepen.
1.3 Het bepaalde in de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW is niet van toepassing.
 
2. MEDEWERKING DOOR DE OPDRACHTGEVER
2.1 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, welke psps consultants overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende Opdracht, tijdig en in de door psps consultants gewenste vorm en wijze aan psps consultants ter beschikking worden gesteld.
2.2 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat psps consultants onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
 
3. UITVOERING VAN DE OPDRACHT
3.1 Alle werkzaamheden die door psps consultants worden verricht, worden uitgevoerd naar zijn beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden is sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van psps consultants, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. psps consultants aanvaardt voor door derden geleverde adviezen geen aansprakelijkheid anders dan hetgeen in deze voorwaarden is bepaald.
 
4. BETALING
4.1 Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van de betalingstermijn, is Opdrachtgever, na door psps consultants ten minste éénmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is Opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, over het verschuldigde wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat Opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van Opdrachtgever met een minimum van € 40,00. Indien psps consultants na de vervaldatum incassomaatregelen moet nemen is de Opdrachtgever die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf buitengerechtelijke kosten conform “Rapport Voorwerk II” verschuldigd met een minimum van EUR 40,00.
4.2 Ingeval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn Opdrachtgevers voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag.
 
5. RECLAMES
5.1 Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 8 werkdagen na verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 15 werkdagen na de ontdekking van het gebrek, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan psps consultants kenbaar te worden gemaakt.
5.2 Ingeval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtgever de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de Opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van het door Opdrachtgever reeds betaalde honorarium.
 
6. OPZEGGING
6.1 Opdrachtgever en psps consultants kunnen de Overeenkomst te allen tijde (tussentijds) schriftelijk opzeggen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen beëindiging of beëindiging op een dergelijke termijn verzetten.
6.2   Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden.
6.3   Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van psps consultants op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 
7. AANSPRAKELIJKHEID
7.1 Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
7.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
7.3 Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal 2 x het bedrag dat over de laatste drie maanden als honorarium aan opdrachtgever in rekening is gebracht.
7.4 Opdrachtgever vrijwaart psps consultants voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan psps consultants onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten die haar is toe te rekenen dan wel is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van psps consultants en tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.
7.5 De in lid 1 van dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperking wordt mede bedongen ten behoeve van de door psps consultants voor de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde derden.
7.6 Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
7.7 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
7.8 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
7.9 Eventuele aanspraken van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer vervallen na een termijn van één jaar na beëindiging van de opdracht.
7.10 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of zijn leidinggevende ondergeschikten.
 
8. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE
8.1 Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en psps consultants is Nederlands recht van toepassing.
8.2 Inzake alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen is bevoegd de rechter van de woonplaats van de psps consultants, tenzij op grond van de wet een andere rechter dwingend  rechtelijk bevoegd is.
Mobile-logo-header-psps

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief