ALGEMENE VOORWAARDEN PSPS BUSINESS ABROAD 
Gevestigd aan de Koninginnegracht 47, 2514 AE ‘s-Gravenhage, Nederland 
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27180398
 

Artikel 1. Toepasselijkheid 

 1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, diensten, leveringen en werkzaamheden van opdrachtnemer. Eventuele voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
 2. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Deze derden kunnen jegens opdrachtgever een rechtstreeks beroep op de onderhavige voorwaarden doen, waaronder eventuele beperkingen van aansprakelijkheid. 3. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met opdrachtnemer in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door opdrachtnemer vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.
 

Artikel 2. Totstandkoming en duur van de overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen en offertes van opdrachtnemer zijn herroepelijk en worden vrijblijvend gedaan. 
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, komt een overeenkomst met opdrachtnemer eerst dan tot stand nadat opdrachtgever schriftelijk akkoord is gegaan met het aanbod van opdrachtnemer. 
 3. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van het project of de in de overeenkomst vastgelegde termijn. De overeenkomst eindigt van rechtswege zonder dat nadere opzegging is vereist tegen het einde van de overeengekomen duur of door voltooiing van het project. 
 4. Beide partijen hebben het recht de overeenkomst tussentijds op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, is opdrachtgever gehouden tot vergoeding van een redelijk deel van de afgesproken vergoeding, maar ten minste tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden.
 
Artikel 3. Inschakeling derden
Opdrachtnemer heeft het recht om derden in te schakelen bij de uitvoering van de overeenkomst, indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist. Een en ander ter beoordeling van opdrachtnemer. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW is uitgesloten.
 

Artikel 4. Advieswerkzaamheden

 1. Opdrachtnemer is verplicht de opdracht als een goed opdrachtnemer, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. Op de Opdrachtnemer rust ter zake slechts een inspanningsverplichting. Opdrachtnemer geeft geen garanties omtrent het resultaat en is niet aansprakelijk voor de gevolgen van beslissingen of handelingen die door opdrachtgever worden verricht of genomen op basis van door opdrachtnemer verstrekte adviezen. 
 2. Opgegeven termijnen waarbinnen de werkzaamheden moeten worden verricht, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen. Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, dient hij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld. 
 3. Opdrachtnemer kan niet eerder verplicht worden met de uitvoering van werkzaamheden te beginnen, dan dat alle daarvoor noodzakelijke informatie en gegevens in zijn bezit zijn. Bij hierdoor ontstane vertragingen, zullen de opgegeven (op)leveringstermijnen naar evenredigheid worden bijgesteld en komen de daaruit voortvloeiende kosten en schade voor rekening en risico van opdrachtgever.
 
Artikel 5. Meer- en minderwerk
De opdracht omvat alleen hetgeen tussen partijen is overeengekomen. Meer- en minderwerk vóór of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden opgedragen, wordt door opdrachtnemer aan opdrachtgever in rekening gebracht tegen de geldende tarieven. Opdrachtnemer is gerechtigd meerwerk direct na uitvoering daarvan aan opdrachtgever in rekening te brengen.
 

Artikel 6. Facturatie en betaling

 1. Betaling van facturen dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Na het verstrijken van veertien (14) dagen na de factuurdatum verkeert opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist. Opdrachtnemer heeft het recht facturen digitaal te versturen. 
 2. Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke opdrachtnemer maakt ter verkrijging van voldoening – zowel in als buiten rechte – komen vanaf dat moment voor rekening van de opdrachtgever. In dat geval is opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 150,00. 
 3. In geval van liquidatie of (aanvraag tot) faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar. 
 4. Indien met opdrachtgever meerdere (rechts)personen of ondernemingen worden aangeduid, zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de met opdrachtnemer gesloten overeenkomst.
 

Artikel 7. Klachten en reclames

 1. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de factuur die betrekking heeft op de betreffende werkzaamheden, schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Reclames die buiten deze termijn vallen, worden door opdrachtnemer niet meer in behandeling genomen. 
 2. Ingeval van een tijdig en terecht uitgebrachte reclame heeft opdrachtgever de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van het door opdrachtgever reeds betaalde honorarium.
 

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. Indien opdrachtnemer aansprakelijk is voor schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal tweemaal het factuurbedrag dat over de laatste drie (3) maanden als honorarium aan opdrachtgever in rekening is gebracht voorafgaande aan het ontstaan van de schade. 
 2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de verzekeraar van opdrachtnemer wordt uitgekeerd. 
 3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden; 
  2. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan opdrachtnemer kunnen worden toegerekend; c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 
 4. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor:
  1. indirecte schade, daaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van (contractuele) boetes, waaronder boetes wegens het niet halen van enige oplever- of uitvoeringstermijn;
  2. schade welke wordt veroorzaakt door opzet of roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten van opdrachtnemer;
  3. schade, van welke aard of in welke vorm dan ook, doordat zij is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 
 5. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer vervallen na een termijn van één jaar na beëindiging van de opdracht. 
 6. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Opdrachtnemer.
 

Artikel 9. Wijziging en uitleg van de voorwaarden

Opdrachtnemer is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan Opdrachtnemer is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Opdrachtnemer zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking, zodra hem de wijziging is medegedeeld.te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Opdrachtnemer zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking, zodra hem de wijziging is medegedeeld.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

De bepalingen van deze algemene voorwaarden en de overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of naar hun aard de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. Op alle tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
 2.  Alle geschillen, welke ook – daaronder begrepen die, welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd – die naar aanleiding van de overeenkomst of van de overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, tussen partijen mochten ontstaan, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar opdrachtnemer is gevestigd.
 
Mobile-logo-header-psps

Subscribe to our newsletter